Što svakodnevno pružamo korisnicima

KORISNICI

Korisnici centra osobe su sa kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju: intelektualnim (laka, umjerena, teška mentalna retardacija), psihičkim (šizofrenija, psihoze) i fizičkim teškoćama (cerebralna paraliza, distrofija mišića, osobe s teškoćama u kretanju).

Svakodnevno korisnicima pružamo sljedeće registrirane djelatnosti:

-Osposobljavanje korisnika za samozbrinjavanje i samostalno obavljanje temeljnih životnih i radnih navika u skladu sa njihovim mogućnostima
-Osposobljavanje korisnika za uključivanje u društveni život i socijalnu prilagodbu sredini u kojoj žive
-Pružanje korisnicima usluge radne terapije i radne vježbe radi psihosocijalne rehabilitacije
-Brinuti se o zdravlju, rekreaciji, društvenom okupljanju i sportskim igrama korisnika, u granicama njihovih objektivnih mogućnosti
-Organiziranje izleta korisnika u zemlji radi upoznavanja s ljepotama prirode i gradova domovine, te upoznavanja i druženja s korisnicima drugih domova ili centara slične namjene
-Brinuti se o ostvarivanju zakonitih prava korisnika pred tijelima državne i lokalne uprave prema potrebi i zahtjevu njihovih roditelja ili skrbnika
-Pružanje usluge korisnicima (odraslim osobama, koje su tjelesno i mentalno oštećene), u tijeku dnevnog boravka
-Pružanje korisnicima – usluge prehrane, njege, terapije i brige o zdravlju za vrijeme cjelodnevnog boravka